Chuyên Đề Hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đạ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU​ ​ 197242359" Bảng 2-1: Hệ thống máy móc thiết bị của công ty Cổ phần Đại La năm 2007. 31
  197242360" Bảng 2-2: Nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Đại La năm 2007. 32
  197242361" Bảng 2-3: Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm. 38
  197242362" Bảng 2-4: Một số chỉ tiêu của Công ty Đại La năm 2007. 53
  197242363" Bảng 2-5: Phân chia công việc nhằm đạt mục tiêu chất lượng năm 2007. 54
  197242364" Bảng 2-6: Tổng hợp sản phẩm ra lò tháng 1 năm 2007. 58
  197242365" Bảng 3-1: Qui định cơ chế báo cáo tại công ty Cổ phần Đại La. 74
  197242366" Bảng 3-2: Khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung. 81
  197242367" Bảng 3-3: Phân chia công việc theo tiến độ về thời gian. 86
  197242368" Bảng 3-4: Phân bổ ngân sách hoạt động. 87
  197242369" Bảng 3.5: Báo cáo của xí nghiệp I về tình hình sản xuất kinh doanh tháng n năm 2007 96

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ​ 197242370" Sơ đồ 1-1: Qui trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp (PDCA). 6
  197242371" Sơ đồ 1-2: Qui trình soạn lập kế hoạch. 7
  197242372" Sơ đồ 1-3: Nguồn thông tin của theo dõi, đánh giá thực hiện. 12
  197242373" Sơ đồ 1-4: Nguồn thông tin của theo dõi, đánh giá kiểm chứng. 13
  197242374" Sơ đồ 1-5: Sai lệch giữa mục tiêu và thực hiện kế hoạch. 19
  197242375" Sơ đồ 1-6: Xây dựng chỉ số, chỉ tiêu dựa vào các cấp mục tiêu kế hoạch. 20
  197242377" Sơ đồ 2-1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Đại La. 26
  197242378" Sơ đồ 2-2: Dây chuyền công nghệ sản xuất. 30
  197242379" Sơ đồ 2-3: Các bước lập kế hoạch hàng năm của công ty Cổ phần Đại La 41
  197242380" Sơ đồ 2-4: Qui trình theo dõi, đánh giá của Công ty cổ phần Đại La. 51
  197242382" Sơ đồ 3-1: Thực hiện theo dõi, đánh giá và ra quyết định. 68
  197242383" Sơ đồ 3-2: Qui trình theo dõi, đánh giá. 69
  197242384" Sơ đồ 3-3: Chu kỳ thực hiện theo dõi, đánh giá. 72
  197242385" Sơ đồ 3-4: Vai trò của các chức năng trong chia sẻ thông tin. 73
  197242386" Sơ đồ 3-5: Cây mục tiêu kế hoạch. 79
  197242387" Sơ đồ 3-6: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xuất hiện đầu ra. 95

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT​ BGĐ : Ban giám đốc.
  KH : Kế hoạch.
  MT PT : Mục tiêu phát triển.
  MT TG : Mục tiêu trung gian.
  P.KHTH : Phòng kế hoạch tổng hợp.
  P.TC- HC : Phòng Tổ chức – Hành chính
  QRM : Phó giám đốc phụ trách kĩ thuật.
  SXKD : Sản xuất kinh doanh .
  TD-ĐG : Theo dõi, đánh giá.
  XN1 : Xí nghiệp 1.
  XN2 : Xí nghiệp 2.


  MỤC LỤC​ 197242218" LỜI MỞ ĐẦU 1
  197242219" NỘI DUNG 3
  197242220" Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3
  197242221" I. Kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3
  197242222" 1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hóa. 3
  197242223" 1.1. Khái niệm. 3
  197242224" 1.2. Vai trò của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp. 4
  197242225" 2. Qui trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp. 5
  197242226" 2.1. Lập kế hoạch. 6
  197242227" 2.2. Tổ chức thực hiện. 7
  197242228" 2.3. Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch. 7
  197242229" 2.4. Điều chỉnh. 7
  197242230" 3. Vai trò của theo dõi, đánh giá trong qui trình kế hoạch hóa. 8
  197242231" II. Cơ sở lý luận về theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch. 9
  197242232" 1. Các khái niệm 9
  197242233" 1.1. Theo dõi (giám sát): 9
  197242234" 1.2. Đánh giá : 10
  197242235" 1.3. Sự bổ trợ lẫn nhau của theo dõi và đánh giá. 11
  197242236" 1.4. Phân loại theo dõi, đánh giá. 11
  197242237" 1.5. Khái niệm chỉ số, chỉ tiêu. 13
  197242238" 2. Nội dung, phương pháp theo dõi, đánh giá. 15
  197242239" 2.1. Nội dung. 15
  197242240" 2.2. Phương pháp theo dõi, đánh giá có sự tham gia. 18
  197242241" 3. Mối quan hệ giữa công tác kế hoạch và công tác theo dõi, đánh giá. 19
  197242242" 3.1. Hệ thống theo dõi, đánh giá là công cụ trung gian tạo xúc tác để mong muốn trở thành hiện thực. 19
  197242243" 3.2. Kế hoạch là cơ sở để xây dựng khung theo dõi, đánh giá. 20
  197242244" 3.3. Kế hoạch là mục tiêu của theo dõi, đánh giá. 21
  197242245" 4. Sự cần thiết phải có hệ thống theo dõi, đánh giá. 21
  197242246" 4.1. Chức năng cung cấp thông tin. 22
  197242247" 4.2. Theo dõi, đánh giá với chức năng là một công cụ quản lý. 22
  197242248" 4.3.Tăng cường tính minh bạch và tính trách nhiệm. 22
  197242249" 4.4.Thu hút đầu tư. 23
  197242250" Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA. 24
  197242251" I. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Đại La. 24
  197242252" 1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức. 24
  197242253" 1.1. Lịch sử hình thành. 24
  197242254" 1.2. Cơ cấu tổ chức. 26
  197242255" 2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đại La. 28
  197242256" 2.1.Lĩnh vực kinh doanh. 28
  197242257" 2.2. Qui trình sản xuất các sản phẩm từ lò nung tuynel. 29
  197242258" 2.3 .Nguồn lực. 31
  197242259" 2.4.Thị trường tiêu thụ. 35
  197242260" 2.5. Kết quả kinh doanh. 36
  197242261" II. Thực trạng công tác kế hoạch hóa trong công ty cổ phần Đại La. 40
  197242262" 1. Qui trình kế hoạch hóa trong doanh nghiệp. 40
  197242263" 1.1. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. 40
  197242264" 1.2. Tổ chức thực hiện. 41
  197242265" 1.3. Theo dõi, điều độ kế hoạch sản xuất kinh doanh. 41
  197242266" 1.4. Lưu trữ. 42
  197242267" 2. Nội dung của bản kế hoạch. 43
  197242268" 3. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất. 43
  197242269" 3.1. Căn cứ lập kế hoạch sản xuất. 43
  197242270" 3.2. Phương pháp xác định chỉ tiêu kế hoạch. 44
  197242271" 4. Triển khai thực hiện kế hoạch. 47
  197242272" 5. Nhận xét về công tác kế hoạch hóa của công ty cổ phần Đại La. 48
  197242273" III. Thực trạng công tác theo dõi, đánh giá tại Công ty cổ phần Đại La. 49
  197242274" 1. Đặc điểm của công tác theo dõi, đánh giá tại Công ty Cổ phần Đại La. 49
  197242275" 2. Qui trình theo dõi, đánh giá. 51
  197242276" 3. Nội dung và phương pháp theo dõi, đánh giá. 51
  197242277" 3.1. Nội dung theo dõi, đánh giá. 51
  197242278" 3.2. Phương pháp theo dõi, đánh giá. 55
  197242279" 4. Tổ chức theo dõi, đánh giá. 55
  197242280" 4.1 Theo dõi thực hiện kế hoạch. 55
  197242281" 4.2 Đánh giá thực hiện kế hoạch. 57
  197242282" 5. Tổ chức thực hiện và báo cáo. 57
  197242283" 6. Nhận xét về công tác theo dõi, đánh giá. 59
  197242284" 6.1. Qui trình theo dõi, đánh giá. 60
  197242285" 6.2. Nội dung theo dõi, đánh giá. 61
  197242286" 6.3. Phương pháp theo dõi, đánh giá. 62
  197242287" 6.4. Tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá. 62
  197242288" Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY CP ĐẠI LA. 65
  197242289" I. Mục tiêu hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Đại La. 65
  197242290" 1. Hoàn thiện qui trình TD-ĐG thực hiện kế hoạch. 65
  197242291" 2. Hoàn thiện về mặt nội dung TD-ĐG thực hiện kế hoạch. 66
  197242292" 2.1. Khung theo dõi, đánh giá. 66
  197242293" 2.2. Bảng tiến độ về thời gian. 67
  197242294" 2.3. Bảng tiến độ và phân bổ ngân sách. 67
  197242295" 3. Hoàn thiện phương pháp TD-ĐG thực hiện kế hoạch. 67
  197242296" 4. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin. 67
  197242297" 5. Hoàn thiện việc triển khai thực hiện TD-ĐG. 68
  197242298" II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch tại Công ty cổ phần Đại La. 69
  197242299" 1. Xây dựng lại qui trình theo dõi, đánh giá. 69
  197242300" 1.1. Lập kế hoạch Theo dõi, đánh giá. 69
  197242301" 1.2. Thực hiện theo dõi, đánh giá. 71
  197242302" 2. Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin. 72
  197242303" 3. Bổ sung nội dung theo dõi, đánh giá. 77
  197242304" 3.1. Lập khung theo dõi, đánh giá về mặt nội dung. 77
  197242305" 3.2. Hoàn thiện bảng tiến độ về thời gian : 85
  197242306" 3.3. Bảng tiến độ và phân bổ ngân sách. 87
  197242307" 4. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch. 89
  197242308" 5. Triển khai kế hoạch TD-ĐG trong tổ chức thực hiện theo dõi, đánh giá tại công ty Cổ phần Đại La. 89
  197242309" 5.1.Thực hiện theo dõi, thu thập thông tin. 90
  197242310" 5.2. Tổ chức xử lý số liệu, thông tin. 93
  197242311" 5.3. Đánh giá, kết luận, rút ra bài học kinh nghiệm và chuẩn bị cho kỳ kế hoạch theo dõi, đánh giá tiếp theo. 95
  197242312" III. Một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty cổ phần Đại La. 100
  197242313" 1. Sử dụng hệ thống theo dõi, đánh giá như là một công cụ quản lý. 100
  197242314" 2. Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. 100
  197242315" 3. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và năng lực thống kê. 101
  197242316" 4. Lưu trữ thông tin như một nguồn dữ liệu quan trọng giúp ích cho việc lập cũng như thực hiện kế hoạch SXKD. 101
  197242317" KẾT LUẬN 102
  197242318" TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  197242319" PHỤ LỤC 104


  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường công cụ kế hoạch vẫn tiếp tục và phát huy hơn nữa vai trò là công cụ quản lý hữu hiệu và hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.“Cũng như cây cọ là công cụ giúp người họa sĩ vẽ tranh, cây kim là công cụ giúp người thợ may may áo, kế hoạch là công cụ giúp các nhà quản lý thực hiện tốt hơn vai trò quản lý sự phát triển kinh tế - xã hội.” [1]Tuy nhiên nội dung và phương pháp thực hiện kế hoạch không hoàn toàn giống nhau trong mọi nền kinh tế. Trong tình hình mới hiện nay đặt ra những yêu cầu đổi mới trong công tác kế hoạch. Một trong những nội dung đó là yêu cầu đổi mới công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch. Công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch là khâu rất quan trọng trong qui trình kế hoạch hóa, vừa có tác dụng điều phối, điều chỉnh kịp thời việc thực hiện kế hoạch, vừa có tác dụng rút ra kinh nghiệm và làm cơ sở cho việc lập và thực hiện kế hoạch cho giai đoạn sau.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đại La, được tìm hiểu về công ty và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, tôi nhận thấy công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch được công ty thực hiện thường xuyên nhưng thực tế chưa phát huy hết hiệu quả. Do đó tôi chọn chuyên đề thực tập là : Hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại La.
  Nội dung nghiên cứu gồm có ba phần chính là :
  Phần 1 : Cơ sở lý luận về công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch.
  Phần 2 : Thực trạng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch tại Công ty Cổ phần Đại La.
  Phần 3 : Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đại La.
  Trong thời gian hoàn thiện chuyên đề tôi được sự giúp đỡ hết sức tận tình của thầy giáo Th.S Bùi Đức Tuân và sự tạo điều kiện giúp đỡ của ông Nguyễn Hữu Khoát- Trưởng phòng kế hoạch và anh Nguyễn Văn Toàn- Phó giám đốc xí nghiệp 1- Công ty cổ phần Đại La. Đó là những lời nhận xét, sự chỉ bảo hết sức tận tình và quí báu giúp tôi có thể hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  [1] (Vũ Cương – Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập.)
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...