Chuyên Đề Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
  I. VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
  1. Khái niệm chung về đấu thầu: 8
  2. Một số khái niệm liên quan: 9
  3. Vai trò của đấu thầu với các doanh nghiệp xây lắp. 10
  3.1.Đối với chủ đầu tư: 11
  3.2. Đối với các nhà thầu. 11
  3.3. Đối với Nhà Nước. 12
  4. Các loại hình đấu thầu. 12
  4.1. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn. 13
  4.2. Đấu thầu mua sắm hàng hóa. 14
  4.3. Đấu thầu xây lắp. 14
  5. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp. 14
  5.1. Năng lực đảm bảo năng lực cần thiết. 14
  5.2. Nguyên tắc trách nhiệm phân minh. 14
  5.3. Nguyên tắc công bằng. 15
  5.4. Nguyên tắc bí mật. 15
  II. NĂNG LỰC ĐẤU THẦU. 15
  1. Khái niệm năng lực đấu thầu. 15
  2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực đấu thầu. 15
  2.1. Năng lực tài chính 15
  2.2. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. 16
  2.3. Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 17
  2.4. Chỉ tiêu về giá dự thầu. 18

  Chương II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY
  CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 20
  I. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 20
  1. Lịch sử hình thành và phát triển. 20
  1.1 Trụ sở công ty. 20
  1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp: 20
  1.3. Vị trí kinh tế của công ty trong nền kinh tế . 21
  1.4. Quá trình hoạt động của công ty 22
  2. Các ngành nghề kinh doanh. 23
  3. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 23
  3.1. Thành phần ban lãnh đạo 23
  3.2. Các phòng ban trực thuộc công ty. 24
  3.3. Các đơn vị trực thuộc công ty. 24
  Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 24
  3.4. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban 26
  4. Năng lực của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 27
  4.1. Nguồn nhân lực. 27
  4.2. Năng lực máy móc thiết bị 29
  4.3.Năng lực tài chính 31
  II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 41
  1. Hình thức và phương thức dự thầu mà công ty đã tham gia. 41
  1.1. Hình thức dự thầu. 41
  1.2. Phương thức dự thầu. 42
  2. Quy trình thực hiện hoạt động đấu thầu của công ty. 43
  3. Thực trạng hoạt động dự thầu của Công ty. 46
  DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRONG NHỮNG 46
  NĂM GẦN ĐÂY 46
  III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ. 56
  1. Đánh giá năng lực thực hiện qua mô hình SWOT. 56
  1.1.Các cơ hôi của Công ty ( O) 57
  1.2. Các mối đe dọa với Công ty ( T ) 58
  1.3. Những điểm mạnh của Công ty ( S ) 59
  1.4.Những điểm yếu của Công ty ( W ) 59
  MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY 60
  2. Đánh giá: 61
  2.1. Về nguồn nhân lực: 61
  2.2. Về máy móc thiết bị. 62
  2.3. Về tài chính. 62
  3.Đánh giá năng lực thầu theo các chỉ tiêu phản ánh năng lực đấu thầu: 62
  3.1. Năng lực tài chính: 62
  3.2.Khả năng kỹ thuật. 64
  3.3. Khả năng đáp ứng tiến độ thi công. 64
  3.4. Giá 65
  3.5. Số dự án thắng thầu. 66
  4. Nguyên nhân hạn chế năng lực đấu thầu của Công ty. 66
  4.1. Nguyên nhân khách quan 66
  4.2 Nguyên nhân chủ quan 66
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC 68
  ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HÀ 68
  I. Phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2008. 68
  1. Phương hướng nhiệm vụ chung năm 2008. 68
  2. Định hướng hoạt động đấu thầu : 69
  II. Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà. 69
  1. Giải pháp về tính toán giá bỏ thầu: 70
  2. Giải pháp tăng năng lực của nhà thầu. 73
  2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính. 73
  2.2. Giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật. 74
  2.3. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức. 75
  3. Hình thành bộ phận marketing để tìm kiếm thị trường và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. 75
  4. Giải pháp mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh trong tham gia đấu thầu. 76
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 77
  1. Với Nhà nước. 77
  2. Với Công ty. 79
  KẾT LUẬN 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
  thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...